firma spółki cywilnej


Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury spojone z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to następny komentarz przewodniczący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółek dodatkowo osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie likwidacji. Autor w sposób praktyczny, posługując się wieloma przykładami, opisuje procedury rozwiązania i likwidacji spółek. W artykule o spółkach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów spółek, omówiono m.in.: przyczyny rozwiązania spółki, czynności likwidacyjne na rozlicznych etapach likwidacji, obowiązki i odpowiedzialność likwidatorów,

prowadzenie spółki w trakcie likwidacji, rozliczenia ze wspólnikami, formularze i wnioski składane do KRS, przypadki rozwiązania spółki bez likwidacji.

Autor wskazuje tak jak na obowiązki podatkowe, które powstają w związku z likwidacją spółki, w tym między innymi taksa opłacający się od osób fizycznych, taksa intratny od osób prawnych, taksa od towarów i usług, opodatkowanie wspólników. Grupa spółek w świetle prawa pracy Koncepcja pracodawców powiązanych Artykuł internetowy stanowi kompleksową analizę zagadnień zatrudnienia w grupach spółek. Autor ukazuje, w jaki sposób obowiązujące regulacje prawa pracy funkcjonują w takich strukturach, a podobnie proponuje jak rozwiązywać problemy wynikające z powiązań pomiędzy pracodawcami przy użyciu istniejących regulacji prawnych również projektuje nowe regulacje, które pożądane byłoby wprowadzić, tak aby przeciwdziałać negatywnym aspektom skutków obecnego stanu prawnego – również dla pracowników w jaki sposób i pracodawców. Zagadnienia te pokazane są z perspektywy prawa polskiego oraz tych aspektów międzynarodowych, które oddziałują na sferę zatrudnienia w polskich grupach kapitałowych dodatkowo w podmiotach działających na podstawie prawa polskiego, należących do międzynarodowych grup kapitałowych. W artykule omówiono problemy również z obszaru indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, dotyczące m.in.: kształtowania relacji zatrudnienia w grupie spółek, w tym równoległego zatrudnienia także zmiany zatrudnienia indywidualnych pracowników między spółkami grupy, uzyskiwania pracy w strukturach złożonych, a szczególnie dopuszczalność delegowania pracownika do pracy w innym podmiocie należącym do grupy, statusu grupy spółek albo jej uczestników w perspektywie zbiorowego prawa pracy, przebiegu procedur zbiorowego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia w grupie spółek sporu zbiorowego, źródeł prawa pracy i ich zdolności do regulowania przekształceń podmiotowych – łączenia, podziałów i przekształceń spółek.

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017