Prawo

foto

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej

Upadłość i nowy kształt upadłości konsumenckiej umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane obowiązek

Nowe prawo budowlane - obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku uzyskiwania każdej z prac geodezyjnych przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego i najbardziej aktualnych zagadnień połączonych z funkcjonowaniem rynku najmy lokali w dobie epidemii koronawirusa (uwarunkowania prawne COVID-19 wpływające na rynek nieruchomości i działanie najmu, realizacja zawartych umów najmu, wypowiedzenie umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych, podnajem a zawieszenie świadczenia usług hotelarskich). skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Pozbawienie akcjonariusza

Nowelizacja KSH Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieistnienie wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne lub opłaca się korzystać z warunkowego

Prawo restrukturyzacyjne - lub opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne relacje wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów także trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

art 44 ustawy o ochronie osób i mienia

art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Uczestnicy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza obszaru zaskarżenia dodatkowo zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 7

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 sposoby obliczania opłaty

Gospodarka odpadami BDO 2020 sposoby obliczania opłaty na rzecz instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu innymi słowy wskaźniki KOBIZE Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Najczęstsze błędy i braki w statutach: wiedzy

Gmina i Najczęstsze błędy i braki w statutach: wiedzy w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a zarówno poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Procedura przeprowadzania kontroli organu wykonawczego (uchwała w/s wniosków i zaleceń pokontrolnych).

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 4

Zobacz więcej ...

foto

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim

Strona www jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, rejentów także aplikantów, jacy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z aspektu prawa cywilnego materialnego. Autorami bloga są profesorowie i adiunkci z renomowanych uczelni prawniczych również z Polskiej Akademii Nauk, a szczególnie doświadczeni prawnicy praktycy wykonujący zawody: sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 jak rozwiązać spółkę cywilną dwuosobową 2017